Známé tváře odkrývají recepty na úspěch


      Podnikat v ÄŒeské republice není zrovna jednoduché. Respektive, podnikání je snadné, ale úspěšnÄ› podnikat, to už je zcela jiná písniÄka. Mnoho lidí musí být své firmÄ› zároveň majiteli, PR manažery, jednateli i zamÄ›stnanci zároveň. A zdaleka ne vÅ¡ichni vÅ¡echny tyto role zvládají. Ale i vrcholoví manažeÅ™i, kteří mají na starost „jen“ jednu roli, nemusejí být úspěšní tak, jak by si pÅ™edstavovali. Chybí jim potÅ™ebná sebereflexe, nevÄ›dí, v Äem možná dÄ›lají chyby, co je okrádá o úspÄ›ch. David MareÄek, Miroslav Trnka a Lubor Kovařík, to jsou jména, které se svými příspÄ›vky vystoupí na prestižní konferenci PříbÄ›hy růstu a inspirace. A vy nyní máte možnost být přítomni na této akci, máte možnost vyslechnout si jejich příbÄ›hy růstu, vyslechnout si, s jakými problémy se museli potýkat a jak je Å™eÅ¡ili. Zdaleka totiž neplatí, že úspěšným manažerem se ÄlovÄ›k rodí. Dobrým manažerem se ÄlovÄ›k musí stát pilnou prací a neustálým sebezdokonalováním sama sebe. ÚÄastí na konferenci tak můžete i svůj úspÄ›ch pÅ™esunout z fáze snÄ›ní do fáze realizace. SamozÅ™ejmÄ›, vždy bude záležet jen a pouze na vás, do jaké míry uposlechnete rad, které se vám dostanou, do jaké míry využijete know-how lidí, kteří již svého úspÄ›chu dosáhli.

      Prestižní konference vás zve na své přednášky

      VzdÄ›lání by nemÄ›lo konÄit v okamžiku, kdy ÄlovÄ›ku pÅ™edají jeho maturitní vysvÄ›dÄení, výuÄní list Äi vysokoÅ¡kolský diplom. Ne, tyto okamžiky by mÄ›ly být brány naopak jako poÄátek skuteÄného vzdÄ›lávání, které se ve Å¡kolách nenauÄíte. Praxe, kterou každý ÄlovÄ›k získává dennodennÄ› bÄ›hem své životní dráhy, to je tou pravou studnicí vÄ›domostí. A lidé, kteří vystoupí na konferenci PříbÄ›hy růstu a inspirace, lid, jakými jsou Miroslav Trnka, David MareÄek a Lubor Kovařík, vám pÅ™esnÄ› tuto Å¡kolu života mohou prostÅ™ednictvím své Å™eÄi na konferenci pÅ™edat.